RSP Architects Planners (Shanghai) Co. Ltd
Shanghai


699 Nanjing West Road
Unit 1003
Shanghai OCN Building
Shanghai Jingan District
Shanghai 200041
China
Email: shanghai@rspchina.com
Website: www.rsp.com.sg
Tel: +86 21 5211 0877
Fax: +86 21 5211 0871
pune hyderabad singapore bangalore chennai london beijing shanghai ho chi minh hanoi dubai gurgaon mumbai ghana kuala lumpur